Tema: Vad krävs för att företag ska kunna göra affärer med det offentliga?

Den 12:e november kom drygt 50 personer och lyssnade på Stockholm Digital Cares nätverkslunch om vad det offentliga har för behov. Representanter från SKL, RISE och Stockholm Science City (SSCI) pratade om kommuner och landstings förutsättningar för att arbeta med ny teknik.

Hos kommunerna finns en stor osäkerhet om vad man bör göra och den vanligaste från kommunerna som Annica Dominius (SKL) får är ”vad får jag göra?” Företagen kan stötta kommunerna genom att inte bara sälja en produkt/tjänst utan också tänka kring hur det ska implementeras och skalas upp i en stor organisation. Presentation Annica Dominius

Landstingen har en utmaning i att kunna använda sig av information från digitala lösningar för egenvård som patienterna själva kommer med. Det saknas spelregler för hur digitala lösningar ska granskas och införas viket försvårar företagens möjligheter att sälja sina tjänster. Gemensamma nationella ramverk, samordning mellan IT och medicinteknik samt nationell infrastruktur för informationshantering är några av förslagen från Karina Tellinger (SKL) och Andreas Namslauer (SSCI) för att skapa en mer välfungerande marknad. Presentation Karina och Andreas

Till sist fick vi höra om vad beställarnätverk är och hur de jobbar fram underlag som kan ligga till grund för stora upphandlingar där kommuner kan avropa tjänster. Beställarnätverket inom välfärdsteknik som Maria Gill (RISE) har jobbat med har bland annat resulterat i en upphandling kring trygghetsskapande teknik som planeras till våren 2019. Presentation Maria Gill